Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav duyurusu
  23 Mayıs 2016 Pazartesi 16:43

  Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav duyurusu

  Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı için görevde yükselme sınavı açtı. Sınav duyurusunda 600 yazı işleri müdürlüğü, 796 zabıt katibi ve 142 şoför kadrosu yer alıyor.

  T.C. ADALET BAKANLIĞI

  EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI

  Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda;

  1-Ekli listede (Ek-I) sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen taşra teşkilatında münhal bulunan (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci dereceli) yazı işleri müdürlüğü,

  2-Ekli listede (Ek-I) sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen taşra teşkilatında münhal bulunan (1, 2, 3, 4, 5, 6 ncı dereceli) idari işler müdürlüğü,

  3-Ekli listede (Ek-I) yeri, sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen taşra teşkilatında münhal bulunan (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci dereceli) zabıt katipliği,

  4-Ekli listede (Ek-I) yeri, sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen taşra teşkilatında münhal bulunan (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci dereceli) şoför,

  5-Ekli listede (Ek-II) yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayıları gösterilen merkez teşkilatında münhal bulunan bilgi işlem müdürlüğü, şube müdürlüğü, şef ve memur,

  6-Ekli listede (Ek-II) sınıfı, unvanı, derecesi ve sayıları gösterilen atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan taşra teşkilatında münhal bulunan mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü,

  Kadrolarına görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

  I-GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURU VE ATANMA ŞARTLARI:

  Ekli listelerde (Ek-I ve Ek-II) ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımış olmak kaydıyla;

  A-GENEL ŞARTLAR:

  1)Görevde yükselme yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,

  2)İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3)Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak,

  4)Şube müdürü, bilgi işlem müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personel için ise yazılı sınavda başarılı olmak.

  B-ÖZEL ŞARTLAR:

  1-Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  a)En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

  b)Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç en az dört yılı zabıt katibi kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

  c)Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

  2-İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  a)En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarınm adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

  b)Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt katibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker veya teknisyen kadrolarında en az dört yıl olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

  c)Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

  3-Zabıt katibi kadrosuna atanabilmek için;

  a)Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

  b)En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

  c)Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)

  4-Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b)Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  c)Araç başında ve kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacak uygulama sınavında başarılı olmak.

  5-Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  a)En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

  b)En az üç yılı programcı, çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya şef kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

  c)En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

  ç) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

  6-Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  a)En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

  b)Son iki yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak üzere şef, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

  c)Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

  7-Bakanlık merkezindeki şef kadrosuna atanabilmek için;

  a)En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

  b)Programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satın alma memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker, teknisyen, teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak,

  c)Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  8-Memur kadrosuna atanabilmek için;

  a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

  1-Görevde yükselme sınavına başvurular, 23/05/2016 tarihi mesai saatinden başlamak üzere 27/05/2016 günü mesai bitimine kadar, Ek-I listede belirtilen kadrolar için ilgili adalet komisyonlarına, Ek-II listede belirtilen kadrolar için Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat veya Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla yapılacaktır. Ancak 27/05/2016 tarihinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

  2-İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

  3-Başvurular, istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılacaktır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilatı kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.

  4-Yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavına başvurular mahal gösterilmeksizin tek bir unvan belirtilmek suretiyle yapılacaktır.

  5-Adli yargıda görev yapan personel adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilecektir.

  6-Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.

  7-Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Sınav Kurulu'nca incelenir. Aranan şartları taşıyanlar www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilir.

  8-Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 80,00 TL (Seksen Türk Lirası) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracaktır.

  9-Başvuru dilekçelerine; başvuranın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sicili, doğum tarihi, unvanı, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, başvurduğu kadronun unvanı ve yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü unvanları hariç olmak üzere yeri yazılacaktır.

  10-Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelli adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için;

  Başvuru sırasında, engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin Sınav Kurulu'na ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak olan sınav uygulama duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat edilerek, başvuru ekranındaki "engel durumu" ve "almak istediği hizmet" ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

  III-GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DERS KONULARI:

  Görevde yükselme sınavı, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan konuları kapsar.

  a)T.C. Anayasası; (10 soru)

  1-Genel esaslar,

  2-Temel hak ve ödevler,

  3-Devletin temel organları,

  b)Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik, (5 soru)

  c)Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, (5 soru)

  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, (5 soru)

  d)Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar, (5 soru)

  e)Halkla ilişkiler, (5 soru)

  f) Etik davranış ilkeleri, (5 soru)

  g)İlan ekinde (Ek-III) belirtilen atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular. (60 soru)

  IV-GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

  1-Görevde yükselme sınavı, 17 TEMMUZ 2016 günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Sınavı yapacak olan ÖDSGM tarafından sınavla ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanacak olan sınav uygulama duyurusu, 24/05/2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınınwww.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

  2-Görevde yükselme sınavı, atama izni verilen bütün kadrolar için aynı tarihte yapılacaktır.

  3-Görevde yükselme sınavında, yukarıda (III) numaralı başlık altında belirtilen görevde yükselme yazılı sınav ders konuları esas alınır.

  4-Görevde yükselme sınavında toplam 100 soru sorulacak olup, sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

  5-Görevde yükselme sınavında aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

  V-DİĞER HUSUSLAR:

  1-Sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, engelli ise ayrıca engelli kimlik belgesi ya da sağlık kurulu raporu) ile sınava gireceklerdir. Bu belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

  2-Sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.

  3-Bu duyuruda yer almayan hususlarda, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

  SINAV TAKVİMİ

  23/05/2016-27/05/2016

  Sınav başvurularının alınması.

  23/05/2016-25/05/2016

  Zabıt katipliği uygulama sınavına ilişkin metinlerin www.adalet.20v.tr adresinden ilan edilmesi.

  27/05/2016-08/06/2016

  Sınav başvurularının ilgili sınav kurullarınca değerlendirilmesi ve değerlendirmeden sonra listelerin EDB'ye gönderilmesi.

  01/06/2016-02/06/2016

  İlgili adalet komisyonlarınca zabıt katipliği ve şoför unvanları için uygulama sınavlarının yapılması.

  14/06/2016

  Sınava girmeye hak kazananların www.adalet.20v.tr adresinden ilan edilmesi, onaylı listelerin MEB'e gönderilmesi.

  16/06/2016-22/06/2016

  Sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılması ve www.meb.20v.tr adresinden başvuruların yapılması.

  01/07/2016

  Adayların sınav giriş belgelerinin www.meb.20v.tr adresinden yayımlanması.

  17/07/2016

  Sınav (Pazar günü) saat 10.00'da

  19/07/2016

  Sınav sorularının ve cevap anahtarının www.meb.20v.tr adresinden yayımlanması.

  10/08/2016

  Sınav sonuç bilgilerinin MEB tarafından EDB'ye teslim edilmesi.

  Ek-I : Taşra teşkilatı kadroları

  Ek-II : Merkez teşkilatı ve atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan taşra teşkilatı kadroları

  Ek-III : Görevin niteliği ile ilgili yazılı sınav konularına ilişkin liste

   

  Memurlar.Net - Özel

  Bu haber toplam 1624 defa okunmuştur
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 BADER Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 312 229 54 06 - 229 55 06 | Haber Yazılımı: CM Bilişim