Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  Adalet Bakanlığı İcra Katibi Alım İlanı
  02 Ocak 2017 Pazartesi 15:34

  Adalet Bakanlığı İcra Katibi Alım İlanı

  Adalet Bakanlığı İcra Katibi Alım İlanı

  Adalet Bakanlığından

  Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, "Sınav Birimi" olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve Bakanlığımızca yapılacak sözlü sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 810 icra katibi alınacaktır.

  1- ) Genel Şartlar

  İcra katipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin;

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

  c) Merkezi sınavda (KPSS-2016'da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

  d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

  f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

  i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

  2- ) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

  Adaylar 02 Ocak 2017 - 16 Ocak 2017 tarihleri arasında;

  a) İcra katipliği sınavı başvuru formu,

  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

  c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,

  d) Örgün eğitim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

  ile birlikte sınav birimine veya sınav evrakının sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir.

  Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) sınav birimine gönderilecektir.

  Adaylar, ilan edilen mahallerden sadece birine başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla mahal için başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  3- ) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

  Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir mahal için ilan edilen kadro toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

  4- ) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

  Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi en geç 27 Ocak 2017 Cuma günü sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

  Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.

  Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 04 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

  Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

  5- ) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

  Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen mahal için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 13 Şubat 2017 Pazartesi gününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

  Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildirilecektir.

  6- ) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

  Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 28 Şubat 2017 Salı gününe kadar;

  a) 6x9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

  b) Mal Bildirimi Formu,

  c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

  d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

  7- ) Sözlü Sınav Konuları

  Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflas hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

  8- ) Başarı Listelerinin Oluşturulması

  Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak her bir mahal için ayrı ayrı sözlü sınav başarı listesi oluşturulacaktır.

  Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak her bir mahal için ayrı ayrı nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı sonucu Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

  9- ) Atamaların Yapılması

  Bakanlık tarafından, nihai başarı listesine göre başarılı olanlar ilan edilen kadrolara atanacaktır. Duyurulur.

  EKİ: 1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

  2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

  3- İcra Katipliği Sınavı Başvuru Formu,

  4- Mal Bildirimi Formu,

  5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

   

  İCRA KATİBİ ATAMASI YAPILACAK MAHALLER VE ATAMA İZİN SAYILARI

  SINAV BİRİMİ

  MAHALLER

  VERİLEN İZİN

  ADANA

  Adana

  14

  ADIYAMAN

  Adıyaman

  2

  AFYONKARAHİSAR

  Afyonkarahisar

  4

  AKHİSAR

  Akhisar

  2

  AKSARAY

  Aksaray

  5

  ALANYA

  Alanya

  3

  AMASYA

  Amasya

  4

  ANKARA

  Ankara

  95

  ANKARA BATI

  Ankara Batı

  4

  ANTALYA

  Antalya

  32

  AYDIN

  Aydın

  3

  BAKIRKÖY

  Bakırköy

  36

  Büyükçekmece

  6

  Küçükçekmece

  4

  BARTIN

  Bartın

  2

  BATMAN

  Batman

  5

  BAYBURT

  Bayburt

  1

  BİLECİK

  Bilecik

  3

  BOLU

  Bolu

  3

  BODRUM

  Bodrum

  4

  BOĞAZLIYAN

  Boğazlıyan

  2

  BURDUR

  Burdur

  3

  BURSA

  Bursa

  10

  ÇANAKKALE

  Çanakkale

  6

  ÇANKIRI

  Çankırı

  1

  ÇORLU

  Çorlu

  13

  Çerkezköy

  5

  ÇORUM

  Çorum

  10

  DENİZLİ

  Denizli

  7

  DİYARBAKIR

  Diyarbakır

  7

  ELBİSTAN

  Elbistan

  3

  EREĞLİ (KONYA)

  Ereğli (Konya)

  2

  ERZİNCAN

  Erzincan

  3

  ESKİŞEHİR

  Eskişehir

  16

  GAZİANTEP

  Gaziantep

  13

  GEBZE

  Gebze

  10

  GİRESUN

  Giresun

  4

  HATAY

  Hatay

  2

  İNEGÖL

  İnegöl

  5

  İSKENDERUN

  İskenderun

  8

  İSTANBUL

  İstanbul

  127

  Gaziosmanpaşa

  5

  İSTANBUL ANADOLU

  İstanbul Anadolu

  75

  İZMİR

  İzmir

  65

  KAHRAMANMARAŞ

  Kahramanmaraş

  5

  KARS

  Kars

  2

  KARŞIYAKA

  Karşıyaka

  4

  KAYSERİ

  Kayseri

  18

  SINAV BİRİMİ

  MAHALLER

  VERİLEN İZİN

  KIRIKKALE

  Kırıkkale

  3

  KIRŞEHİR

  Kırşehir

  3

  KOCAELİ

  Kocaeli

  14

  KONYA

  Konya

  15

  KÜTAHYA

  Kütahya

  5

  MANAVGAT

  Manavgat

  2

  Serik

  2

  MARDİN

  Mardin

  2

  MERSİN

  Mersin

  16

  NAZİLLİ

  Nazilli

  2

  NEVŞEHİR

  Nevşehir

  4

  NİĞDE

  Niğde

  4

  OSMANİYE

  Osmaniye

  2

  RİZE

  Rize

  3

  SALİHLİ

  Salihli

  2

  SAMSUN

  Samsun

  10

  SİVAS

  Sivas

  4

  SÖKE

  Söke

  7

  Kuşadası

  2

  ŞANLIURFA

  Şanlıurfa

  6

  TEKİRDAĞ

  Tekirdağ

  4

  TOKAT

  Tokat

  4

  TRABZON

  Trabzon

  8

  VAN

  Van

  6

  YALOVA

  Yalova

  2

  YOZGAT

  Yozgat

  4

  ZİLE

  Turhal

  5

  ZONGULDAK

  Zonguldak

  6

  TOPLAM

  810

   

  MEMURLAR-NET HABER

  Bu haber toplam 1335 defa okunmuştur
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 BADER Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 312 229 54 06 - 229 55 06 | Haber Yazılımı: CM Bilişim