Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  KYK Bin 403 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  23 Mart 2016 Çarşamba 20:40

  KYK Bin 403 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Bin 403 sözleşmeli Yurt Yönetim Memuru alacak.

  T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

  YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak ekli listede (EK) yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre toplam 842'si kadın, 561 ' si erkek olmak üzere 1403 adet sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.

  Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ekli listede belirtilen her bir il için istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı dört katı aday sözlü sınava alınacaktır. Puanların eşitliği nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

  Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup, Yurt Yönetim Personeli Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise ilgili mevzuat çerçevesinde görev yapılan il müdürlüğünce belirlenecektir.

  I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adaylar sınava başvuru yapamayacaklardır),

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak,

  f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

  g) 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

  II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ

  Adaylar başvurularını, 22/03/2016 tarihinden 01/04/2016 tarihi saat 23:59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

  Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece bir il tercihinde bulunabilecek ve sıralamaya girmesi durumunda başvuruda bulunduğu il için sınava alınacaktır.

  Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 02/05/2016 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir;

  SIRA NO

  İLLER

  SINAV YERİ

  1

  Adana, Hatay, Mersin, Niğde, Osmaniye

  ADANA

  2

  Antalya, Burdur, Denizli, Isparta

  ANTALYA

  3

  Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük

  ANKARA

  4

  Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak

  BOLU

  5

  Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova

  BURSA

  6

  Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı

  ERZURUM

  7

  Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya, Uşak

  ESKİŞEHİR

  8

  Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman

  GAZİANTEP

  9

  İstanbul, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ

  İSTANBUL

  10

  İzmir, Aydın, Manisa, Muğla

  İZMİR

  11

  Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir

  KAYSERİ

  12

  Konya, Karaman, Aksaray

  KONYA

  13

  Malatya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Tunceli

  MALATYA

  14

  Samsun, Amasya, Ordu, Çorum, Sinop, Tokat

  SAMSUN

  15

  Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize

  TRABZON

  16

  Van, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Muş

  VAN

  Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi, sınav yerleri ve sınav tarihleri 08/04/2016 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

  III- SINAV İŞLEMLERİ

  Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti ve iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek ve üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

  Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı olmak üzere il bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday başarılı sayılacak ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asıl ve yedek listeler; (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

  Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

  Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi, (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

  IV- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

  Göreve başlamaya hak kazanan adaylar; belirtilecek tarihe kadar, istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

  İl müdürlüklerince adayların teslim ettiği belgeler kontrol edilecek ve belgeleri tamam olan adaylara hizmet sözleşmesi imzalatılarak ilgili yurt müdürlüklerinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

  Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

  Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

  Yedek adaylar, herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ve esaslar dikkate alınarak başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılacaktır. Sınav sonuçları yeni bir sınav yapılmadığı takdirde sınav sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

  Alınacak olan brüt ücret hizmet yılına bağlı olarak tespit edilmekte olup, 5 yıldan az hizmeti olan Yurt Yönetim Personelinin aylık ücreti aile yardımı hariç yaklaşık 2.150,00.- TL'dir.

  V- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

  Duyurulur.

  EK : Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Kontenjan Tablosu (1 sayfa)

  EK: SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ KONTENJAN TABLOSU

  İL

  KADIN

  ERKEK

  TOPLAM

  İL

  KADIN

  ERKEK

  TOPLAM

  ADANA

  7

  4

  11

  KAHRAMANMARAŞ

  2

  1

  3

  ADIYAMAN

  25

  10

  35

  KARABÜK

  16

  25

  41

  AFYON

  14

  3

  17

  KARAMAN

  15

  1

  16

  AĞRI

  15

  12

  27

  KARS

  22

  19

  41

  AKSARAY

  33

  21

  54

  KASTAMONU

  22

  4

  26

  AMASYA

  3

  3

  6

  KAYSERİ

  11

  6

  17

  ANKARA

  19

  18

  37

  KIRIKKALE

  6

  8

  14

  ANTALYA

  4

  17

  21

  KIRKLARELİ

  1

  1

  2

  ARDAHAN

  2

  1

  3

  KIRŞEHİR

  4

  4

  8

  ARTVİN

  3

  4

  7

  KİLİS

  26

  16

  42

  AYDIN

  4

  1

  5

  KOCAELİ

  5

  4

  9

  BALIKESİR

  4

  4

  8

  KONYA

  35

  39

  74

  BARTIN

  1

  1

  2

  KÜTAHYA

  15

  6

  21

  BATMAN

  1

  3

  4

  MALATYA

  11

  3

  14

  BAYBURT

  2

  1

  3

  MANİSA

  14

  8

  22

  BİLECİK

  10

  1

  11

  MARDİN

  1

  1

  2

  BİNGÖL

  6

  3

  9

  MERSİN

  1

  1

  2

  BİTLİS

  1

  12

  13

  MUĞLA

  14

  6

  20

  BOLU

  22

  11

  33

  MUŞ

  2

  1

  3

  BURDUR

  4

  6

  10

  NEVŞEHİR

  12

  10

  22

  BURSA

  2

  11

  13

  NİĞDE

  24

  7

  31

  ÇANAKKALE

  12

  1

  13

  ORDU

  4

  3

  7

  ÇANKIRI

  15

  1

  16

  OSMANİYE

  1

  1

  2

  ÇORUM

  9

  12

  21

  RİZE

  10

  4

  14

  DENİZLİ

  33

  29

  62

  SAKARYA

  11

  7

  18

  DİYARBAKIR

  3

  7

  10

  SAMSUN

  14

  5

  19

  DÜZCE

  31

  19

  50

  SİİRT

  6

  1

  7

  EDİRNE

  10

  4

  14

  SİNOP

  2

  1

  3

  ELAZIĞ

  21

  12

  33

  SİVAS

  17

  5

  22

  ERZİNCAN

  7

  13

  20

  ŞANLIURFA

  1

  1

  2

  ERZURUM

  43

  3

  46

  ŞIRNAK

  1

  1

  2

  ESKİŞEHİR

  9

  4

  13

  TEKİRDAĞ

  3

  15

  18

  GAZİANTEP

  3

  3

  6

  TOKAT

  2

  1

  3

  GİRESUN

  24

  10

  34

  TRABZON

  7

  7

  14

  GÜMÜŞHANE

  19

  7

  26

  TUNCELİ

  6

  1

  7

  HAKKARİ

  1

  1

  2

  UŞAK

  1

  1

  2

  HATAY

  3

  3

  6

  VAN

  9

  6

  15

  IĞDIR

  2

  1

  3

  YALOVA

  11

  8

  19

  İSPARTA

  5

  4

  9

  YOZGAT

  2

  1

  3

  İSTANBUL

  11

  7

  18

  ZONGULDAK

  22

  18

  40

  İZMİR

  10

  15

  25

  TOPLAM

  842

  561

  1403

  Bu haber toplam 1726 defa okunmuştur
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 BADER Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 312 229 54 06 - 229 55 06 | Haber Yazılımı: CM Bilişim