Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  PTT 500 PERSONEL ALACAK
  13 Şubat 2017 Pazartesi 10:10

  PTT 500 PERSONEL ALACAK

  PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

  T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

  İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

  PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

  Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak idari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı unvanlı "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" alınacaktır.

  Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

  GENEL ŞARTLAR

  a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

  b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

  NOT: 13/02/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

  c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

  ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

  d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

  e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

  f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 18/02/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

  g) Yapılacak "sözlü sınavda" başarılı olmak.

  ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

  h) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

  ı) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

  ÖZEL ŞARTLAR

  a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

  1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

  2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

  3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

  b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

  1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

  2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 18.02.2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)

  NOT: Adaylar, mülakattan önce B ve A2 sınıfı sürücü belgesi yetkisi çerçevesinde kullanacakları araçlarla uygulamaya tabi tutulacaktır.

  3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

  4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

  BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

  1- Başvurular, 13-18 ŞUBAT 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

  NOT: 2016/1 Personel Alımında sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

  2- Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav 20.03.2017 - 31.03.2017 tarihleri arasında yapılacak olup, yeri Şirketimizin internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.

  3- Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; dağıtıcı adayları B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir.

  4- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

  5- Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafından itirazlar en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

  6- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

  Puanların eşit olması halinde;

  KPSS puanı yüksek olan,

  KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

  Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,

  Adayın ataması yapılır.

  NOT: Adaylar, atandıkları Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre herhangi bir PTT işyerinde çalıştırılacaktır.

  7- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

  8- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

  a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

  c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)

  ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

  d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

  e) İş isteme beyannamesi,

  f) Mal bildirim beyannamesi,

  g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu, ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

  h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

  ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,

  i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 suret )

  GENEL HÜKÜMLER

  1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması yapılmayacaktır.

  2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

  3) Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarından bu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

   

  4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esasların 11'inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir.

  NOT: Sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir sebeple değişiklik olması halinde, adaylara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, Şirketimizin internet adresinden (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) duyurulacaktır.

  Ek-1

   

  ALINACAK POZİSYONLARIN BAŞMÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE

   

  TEŞKİLAT

  İLİ

  ÜNİTE

  UNVANI

  POZİSYONU

  SAYI

  TAŞRA

  İSTANBUL

  İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

  GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

  İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

  200

  TAŞRA

  İSTANBUL

  İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

  DAĞITICI

  İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

  100

  TAŞRA

  İSTANBUL

  İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

  GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

  İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

  167

  TAŞRA

  İSTANBUL

  İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

  DAĞITICI

  İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

  33

  TOPLAM

     

  500

  Ek-2

  2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

  SIRA

  NO

  BÖLÜM

  KODU

  GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

  1

  9319

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI

  2

  9140

  İKTİSADİ PROGRAMLAR

  3

  3159

  EKONOMİ

  4

  3213

  İKTİSAT

  5

  8208

  İŞ İDARESİ VE İKTİSAT

  6

  6229

  İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT

  7

  5131

  ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

  8

  5105

  EKONOMİ VE FİNANS

  9

  9221

  EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI

  10

  5106

  EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI

  11

  8312

  ÇALIŞMA EKONOMİSİ

  12

  3141

  ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

  13

  3226

  İŞLETME / İŞLETMECİLİK

  14

  3381

  MUHASEBE-FİNANSMAN

  15

  8207

  İŞ İDARESİ

  16

  5123

  MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

  17

  8334

  PAZARLAMA

  18

  8296

  YÖNETİM VE ORGANİZASYON

  19

  9262

  FİNANS VE MUHASEBE

  20

  4294

  İŞLETME EKONOMİSİ

  21

  4295

  İŞLETME YÖNETİMİ

  22

  3227

  İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

  23

  8210

  İŞLETME ENFORMATİĞİ

  24

  3268

  MUHASEBE

  25

  3269

  MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ

  26

  3254

  MALİYE

  27

  8225

  MALİYE-MUHASEBE

  28

  4322

  MUHASEBE VE MALİYE

  29

  4261

  FİNANS-SİGORTA

  30

  3117

  BANKACILIK

  31

  3118

  BANKACILIK FİNANS

  32

  9371

  FİNANS VE BANKACILIK

  33

  6119

  BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN

  34

  9218

  ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA

  35

  3120

  BANKACILIK VE SİGORTACILIK

  36

  3306

  SİGORTACILIK

  37

  5127

  SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ

  38

  9282

  ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS

  39

  3103

  AKTÜERYA/AKTÜARYA

  40

  5102

  AKTÜERYA BİLİMLERİ

  41

  9123

  ULUSLARARASI,İKTİSAT,İŞLETME PROGRAMLARI

  42

  4386

  ULUSLARARASI EKONOMİ

  43

  4387

  ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER

  44

  3355

  ULUSLARARASI TİCARET

  45

  9353

  ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

  46

  6351

  ULUSLARARASI FİNANS

  47

  4390

  ULUSLARARASI İŞLETME

  48

  8275

  ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

  49

  3356

  ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

  50

  9108

  ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET

  51

  9118

  GÜMRÜK İŞLETME

  52

  8222

  LOJİSTİK YÖNETİMİ

  53

  9009

  ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

  54

  4393

  ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

  55

  3354

  ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK/ULUSLARARASI LOJİSTİK

  56

  9110

  ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ

  57

  9387

  LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK

  58

  5130

  ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

  59

  9217

  İDARİ BİLİMLER

  60

  5143

  YÖNETİM BİLİMLERİ/YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI

  61

  9318

  İNSAN KAYNAKLARI

  62

  8328

  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

  63

  3237

  KAMU YÖNETİMİ

  64

  3352

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  65

  3223

  İSTATİSTİK

  Ek-3

     

  2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

    

  DAĞITICI

  1

  9099

  POSTA HİZMETLERİ

  2

  4312

  LOJİSTİK YÖNETİMİ

  3

  5375

  ULUSLARARASI LOJİSTİK

  4

  8538

  KARGO / KARGO HİZMETLERİ

  5

  1342

  ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

  6

  4392

  ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

  7

  5346

  LOJİSTİK

   

  13 Şubat 2017 Memurlar Net

  Bu haber toplam 1168 defa okunmuştur
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 BADER Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 312 229 54 06 - 229 55 06 | Haber Yazılımı: CM Bilişim