Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI KADROYA ATANACAK
  24 Aralık 2016 Cumartesi 13:41

  ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI KADROYA ATANACAK

  Şehit ve gazi yakınları ile gaziler bundan sonra sadece memur ve hizmetli unvanlı kadrolara değil, mezuniyetine uygun kadroya da atanacak.

  Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin kamu kurumlarındaki memur, sözleşmeli ve işçi kadrolarına atanmasını öngören, Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

  Yapılan değişikliğe göre,

  1- Kanunda yapılan değişikliğe uyumlu olarak hayatını kaybeden eş ve çocuğu yoksa anne ve babaya da istihdam edilme imkanı getirildi.

  2- Şehit ve gazi yakınlarının, terör örgütleriyle ilişkisi varsa, ataması yapılmayacak.

  3- İlköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olanların hizmetli kadrolarına atanacaktır. Lise ve yükseköğrenim mezunları ise öğrenimlerine uygun kadroya atanacaktır. Öğrenimine uygun kadroya atanabilmesi için atanacağı unvanın 190 sayılı KHK eki cetvelde yer alması gerekmektedir. Eğer öğrenimlerine uygun bir kadro yok ise memmur unvanlı kadroya atanacaktır.

  4- Daha önce atanmış olanlar da öğrenim durumuna uygun kadroya atanabilecek. Eğer kişinin atanabileceği uygun bir kadro yok ise uygun kadronun olduğu kuruma nakil isteyebilecek ve bir defaya mahsus olmak üzere bu talebi öncelikli olarak karşılanacak.

  İŞTE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU

  Karar Sayısı : 2016/9507

  Ekli "Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığının 20/10/2016 tarihli ve 6234 sayılı yazısı üzerine, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  ESKİ MADDE    YENİ MADDE
  ç) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar ile 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle engelli hale gelmiş olanların kendisi veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi; bu kapsamda olup da hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,
  d) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarında görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,    MADDE 1- 18/4/2014 tarihli ve 2014/6289 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine "hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa" ibaresinden sonra gelmek üzere "anne, baba veya" ibaresi ile (d) bendine "hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa" ibaresinden sonra gelmek üzere "anne, baba veya" ibaresi eklenmiştir.
  (10) Aşağıda sayılanlar hak sahibi sayılmazlar:
  a) Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar.
  b) Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar ile istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar.
  c) Başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmuş olanlar.    
  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  "c) Onbirinci fıkrada sayılan durumlar hariç olmak üzere, başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmuş olanlar.

  ç) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu ilgili valilerce tespit edilenler.    MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  YENİ FIKRA

  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  (11) Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kişi veya kişilerden istihdam hakkını kullanacak kırkbeş yaşından küçük herhangi bir kişinin bulunmaması durumunda;

  a) İki hak sahipliği halinde, kırkbeş yaşından büyük eş veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; anne, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa anne veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; anne veya babanın bu hakkı kullanmaması halinde ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,

  b) İki hak sahipliği halinde bir istihdam hakkının eş veya çocuğu tarafından kullanılması durumunda, ikinci istihdam hakkından eşi, çocuğu, anne, baba veya kardeşlerinden kırkbeş yaşından küçük kimsenin bulunmaması durumunda, anne, baba veya kardeşi olmak üzere toplam bir kişi,

  c) İki hak sahipliği halinde bir istihdam hakkının anne, baba veya kardeşleri tarafından kullanılması durumunda, ikinci istihdam hakkından eşi, çocuğu, anne, baba veya kardeşlerinden kırkbeş yaşından küçük kimsenin bulunmaması durumunda, eşi veya çocukları olmak üzere toplam bir kişi,

  ç) Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi hariç olmak üzere bir hak sahipliği halinde, istihdam hakkından kırkbeş yaşından büyük malullerin kendileri veya eş ya da çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

  d) Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilenlerden hayatını kaybedenlerin kırkbeş yaşından büyük eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

  istihdam hakkından faydalanabilir."

  Hak tespit komisyonu
  Madde 6 - (1) İllerde vali veya görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında; aile ve sosyal politikalar il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ile aile ve sosyal politikalar il müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilen bir kişiden oluşan hak sahibi tespit komisyonu kurulur.    
  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  "Yetkili hak sahibi tespit komisyonu, istihdam talep başvurusunu ilk yapan hak sahibinin ikamet ettiği ildeki komisyondur."

  Madde 10 - (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2'sini hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak zorundadır. Kapsamda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatı uyarınca yapılan kadro ve pozisyon değişikliklerinin, toplam kadro ve/veya pozisyon sayısının %2'si sürekli işçi kadroları ile memur ve hizmetli unvanlı kadro ve/veya pozisyonlar olacak şekilde yapılması esastır.

  (2) Kamu kurum ve kuruluşları bildirecekleri %2 oranındaki kadrolarını eşit bir şekilde olmak üzere memur ve hizmetli unvanlı memur kadrolarından ayırmak zorundadır. Diğer personel statüleri için Başkanlıkça belirlenen aynı ve eşdeğer unvanlar esas alınır.

  (3) Kamu kurum ve kuruluşları ayırdıkları %2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısını her yılın şubat ve ağustos aylarının son gününe kadar Başkanlığa bildirirler. Bildirimler Başkanlığın e-uygulama sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılır.

  (4) Kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapılabilecek kadro ve pozisyonların bildirilmemesi veya unvan bazında ihtiyacın karşılanamaması durumunda Başkanlıkça kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro ve pozisyonlarına re'sen atama teklifi yapılır.

  (5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atama yapılmak üzere Başkanlığa bildirilen boş kadro ve pozisyonlara, Başkanlık tarafından uygun görüş verilmeden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir atama yapılamaz.

  (6) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, ilgili mali yılda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında yapabilecekleri toplam atama sayılarının ne kadarını bu madde kapsamında yapılacak atamalar için ayıracağı ve buna ilişkin diğer hususlar Başbakan onayı ile belirlenir.

  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 10- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; Bakanlıkça hak sahibi olduğu belirlenerek Başkanlığa bildirilen ve Başkanlıkça kura sonucu atama teklifi yapılanları, atama teklifi ile ihdas edilen 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ve sürekli işçi kadrolarına bu madde hükümleri çerçevesinde atamak zorundadır.

  (2) Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Başkanlıkça yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır.

  (3) Hak sahibi olanlar Bakanlıkça tespit edilerek liste halinde Başkanlığa bildirilir.

  (4) Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsamda talep ettikleri memur ve hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlar ile kurumularında yer alan diğer unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonları, merkez ve taşra olacak şekilde, taşrada ise il bazında olmak üzere her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar Başkanlığın e-uygulama sistemi üzerinden iletirler. İşçi istihdam eden kurumlar, işçi taleplerini sürekli işçi unvanı ile bildirir.

  (5) Kamu kurum ve kuruluşlarının e-uygulama sistemi üzerinden yapacakları talepleri ile atama teklifi yapılacak personel sayısının karşılanamaması durumunda Başkanlıkça atama teklifleri resen yapılır.

  (6) Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifleri, Başkanlıkça kura usulü ile yapılır.

  (7) Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır."

  Atama ve göreve başlama
  Madde 11 - (1) Hak sahiplerinden Bakanlıkça isimleri bildirilenlerin durumlarına uygun münhal kadro veya pozisyonlara Başkanlıkça il tercihleri de gözönünde bulundurularak bildirim tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde atama teklifleri yapılır.    
  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "(1) Hak sahiplerinden Bakanlıkça isimleri bildirilenlerin atama teklifleri, il tercihleri de gözönünde bulundurularak Başkanlıkça kura usulü ile yapılır"

  YENİ MADDE    
  MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  "İhraz edilen unvanlara atanma

  GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Başkanlık tarafından Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında atama teklifleri yapılıp göreve başlayan personelin atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiği unvanın, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması halinde, ilgili personel bu unvana ilişkin kadro veya pozisyona kurumu tarafından sınava tabi olmaksızın atanır.
  (2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak atama işlemlerinde ilgili kamu kurum veya kuruluşunun 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin veya 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan mevcut kadro ve pozisyonları dikkate alınır.
  (3) İhraz etmiş bulundukları unvanların atandıkları kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut kadro ve pozisyonlarında olmaması halinde ilgililer, asli memurluğa atandıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere diğer kanunlarda yer alan herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanabilir.

  (4) Kamu kurum ve kuruluşları, ilgililerin Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamında yaptıkları naklen atama başvurularını, atanmak istedikleri unvan İçin gerekli şartları taşımaları halinde, ivedilikle işleme alarak sonuçlandırır."

  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.
  Memurlar-Net 24 Aralık 2016

  Bu haber toplam 2396 defa okunmuştur
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 BADER Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 312 229 54 06 - 229 55 06 | Haber Yazılımı: CM Bilişim