Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  YSK Personel Alım İlanı
  05 Mart 2018 Pazartesi 09:01

  YSK Personel Alım İlanı

  YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞIİnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

  Açıktan Personel Alım İlanı

  Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra Teşkilatına, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/02/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sayısı, yeri ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

  I- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

  Başvuru Tarihi : Başvurular 07/03/2018 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 16/03/2018 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00'de) sona erecektir.

  Başvuru Şekli : Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

  - Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

  - Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

  - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

  - Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

  - Sözlü sınava adaylar "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)" ile girebileceklerdir.

  - Sözlü sınava katılacak adayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanlı kadrolar için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

  - Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

  - Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

  - Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

  - Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır.

  - Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca resen yapılacaktır.)

  - Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

  - Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

  - Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

  - Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

  - Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

  II- BAŞVURU ŞARTLARI Genel Şartlar

  - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,

  - İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı

  Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

  - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

  - 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için

  KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

  ÖZEL ŞARTLAR

  - Mühendis kadrosuna atanabilmek için; Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar

  Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim

  Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve

  Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

  - İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; Matematik ve İstatistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar

  Bilimleri lisans programlarından birinden mezun olmak.

  - Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

  2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

  3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

  Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve

  Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

  4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

  - Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

  3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye

  Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme,

  Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte

  ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

  4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

  - Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren

  bölüm ya da programlarından mezun olmak,

  - Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak.

  - Zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, arşiv memuru, santral memuru, şoför, dağıtıcı, bekçi ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  - Sekreter kadrosuna atanabilmek için; en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm yada programlarından mezun olmak,

  YSK MERKEZ

  UNVAN VE ADEDİ

  MÜHENDİS: 6

  İSTATİSTİKÇİ: 6

  PROGRAMCI: 9

  ÇÖZÜMLEYİCİ: 12

  TEKNİSYEN: 3

  BİGİSAYAR İŞLETMENİ: 3

  V.H.K.İ: 30

  ARŞİV MEMURU: 3

  SANTRAL MEMURU: 4

  SEKRETER: 6

  BEKÇİ: 6

  ŞÖFÖR: 15

  HİZMETLİ: 18

  DAĞITICI: 2

  İL

  İLÇE

  UNVAN VE ADEDİ

  TEKNİSYEN

  ZABIT KATİBİ

  ADANA

  SEYHAN

  1

   

  ADANA

  ALADAĞ

   

  1

  ADANA

  FEKE

   

  1

  ADIYAMAN

  MERKEZ

  1

   

  ADIYAMAN

  GERGER

   

  1

  ADIYAMAN

  GÖLBAŞI

   

  1

  AFYON

  MERKEZ

  1

   

  AFYON

  DİNAR

   

  1

  AFYON

  SİNCANLI

   

  1

  AFYON

  ŞUHUT

   

  1

  AĞRI

  MERKEZ

  1

  2

  AĞRI

  DİYADİN

   

  1

  AĞRI

  ELEŞKİRT

   

  1

  AĞRI

  TAŞLIÇAY

   

  1

  AMASYA

  MERKEZ

  1

   

  AMASYA

  SULUOVA

   

  1

  ANKARA

  İL SEÇİM

  1

   

  ANKARA

  BALA

   

  1

  ANKARA

  BEYPAZARI

   

  2

  ANKARA

  ELMADAĞ

   

  1

  ANKARA

  HAYMANA

   

  1

  ANKARA

  NALLIHAN

   

  1

  ANKARA

  ŞEREFLİKOÇHİSAR

   

  2

  ANTALYA

  KEPEZ

  1

   

  ANTALYA

  AKSEKİ

   

  1

  ARTVİN

  MERKEZ

  1

   

  ARTVİN

  HOPA

   

  1

  AYDIN

  EFELER

  1

   

  AYDIN

  KARACASU

   

  1

  AYDIN

  SÖKE

   

  1

  BALIKESİR

  ALTIEYLÜL

  1

   

  BALIKESİR

  KARESİ

   

  1

  BALIKESİR

  ERDEK

   

  1

  BALIKESİR

  İVRİNDİ

   

  1

  BALIKESİR

  KEPSUT

   

  1

  BALIKESİR

  MANYAS

   

  1

  BALIKESİR

  SAVAŞTEPE

   

  1

  BALIKESİR

  SUSURLUK

   

  1

  BİLECİK

  MERKEZ

  1

  1

  BİLECİK

  BOZÜYÜK

   

  1

  BİLECİK

  GÖLPAZARI

   

  1

  BİLECİK

  OSMANELİ

   

  1

  BİNGÖL

  MERKEZ

  1

   

  BİNGÖL

  GENÇ

   

  1

  BİNGÖL

  KİĞI

   

  1

  BİTLİS

  MERKEZ

  1

  2

  BİTLİS

  HİZAN

   

  1

  BOLU

  MERKEZ

  1

   

  BOLU

  GÖYNÜK

   

  1

  BOLU

  MENGEN

   

  1

  BURDUR

  MERKEZ

  1

   

  BURDUR

  TEFENNİ

   

  1

  BURDUR

  YEŞİLOVA

   

  1

  BURSA

  OSMANGAZİ

  1

   

  BURSA

  İNEGÖL

   

  1

  BURSA

  KELES

   

  1

  BURSA

  MUSTAFAKEMALPAŞA

   

  1

  ÇANAKKALE

  MERKEZ

  1

  1

  ÇANAKKALE

  BAYRAMİÇ

   

  1

  ÇANAKKALE

  ÇAN

   

  1

  ÇANAKKALE

  EZİNE

   

  1

  ÇANAKKALE

  GELİBOLU

   

  1

  ÇANAKKALE

  GÖKÇEADA

   

  1

  ÇANAKKALE

  YENİCE

   

  1

  ÇANKIRI

  MERKEZ

  1

   

  ÇANKIRI

  ÇERKEŞ

   

  1

  ÇANKIRI

  ŞABANÖZÜ

   

  1

  ÇORUM

  MERKEZ

  1

   

  ÇORUM

  ALACA

   

  1

  ÇORUM

  BAYAT

   

  1

  ÇORUM

  KARGI

   

  1

  ÇORUM

  OSMANCIK

   

  1

  DENİZLİ

  MERKEZEFENDİ

  1

   

  DENİZLİ

  ÇAL

   

  1

  DENİZLİ

  ÇAMELİ

   

  1

  DENİZLİ

  ÇARDAK

   

  1

  DİYARBAKIR

  BAĞLAR

  1

   

  DİYARBAKIR

  BİSMİL

   

  1

  DİYARBAKIR

  ÇINAR

   

  1

  DİYARBAKIR

  DİCLE

   

  1

  DİYARBAKIR

  EĞİL

   

  1

  DİYARBAKIR

  HANİ

   

  1

  DİYARBAKIR

  HAZRO

   

  1

  DİYARBAKIR

  LİCE

   

  1

  EDİRNE

  MERKEZ

  1

  1

  EDİRNE

  ENEZ

   

  1

  EDİRNE

  İPSALA

   

  1

  EDİRNE

  KEŞAN

   

  1

  EDİRNE

  UZUNKÖPRÜ

   

  1

  ELAZIĞ

  MERKEZ

  1

   

  ELAZIĞ

  KOVANCILAR

   

  1

  ELAZIĞ

  MADEN

   

  1

  ELAZIĞ

  PALU

   

  1

  ERZİNCAN

  MERKEZ

  1

   

  ERZİNCAN

  İLİÇ

   

  1

  ERZİNCAN

  KEMAH

   

  1

  ERZİNCAN

  KEMALİYE

   

  1

  ERZİNCAN

  REFAHİYE

   

  1

  ERZİNCAN

  TERCAN

   

  1

  ERZURUM

  YAKUTİYE

  1

  2

  ERZURUM

  HORASAN

   

  1

  ERZURUM

  KARAYAZI

   

  1

  ERZURUM

  PASİNLER

   

  1

  ERZURUM

  ŞENKAYA

   

  1

  ERZURUM

  TORTUM

   

  1

  ESKİŞEHİR

  ODUNPAZARI

  1

   

  ESKİŞEHİR

  BEYLİKOVA

   

  1

  ESKİŞEHİR

  ÇİFTELER

   

  1

  ESKİŞEHİR

  SİVRİHİSAR

   

  1

  GAZİANTEP

  ŞEHİTKAMİL

  1

   

  GAZİANTEP

  NİZİP

   

  1

  GİRESUN

  MERKEZ

  1

   

  GİRESUN

  ALUCRA

   

  1

  GİRESUN

  ŞEBİNKARAHİSAR

   

  1

  GİRESUN

  TİREBOLU

   

  1

  GÜMÜŞHANE

  MERKEZ

  1

   

  GÜMÜŞHANE

  ŞİRAN

   

  1

  HAKKARİ

  MERKEZ

  1

   

  HAKKARİ

  ŞEMDİNLİ

   

  1

  HAKKARİ

  YÜKSEKOVA

   

  1

  HATAY

  ANTAKYA

  1

   

  HATAY

  ALTINÖZÜ

   

  1

  HATAY

  KIRIKHAN

   

  2

  HATAY

  SAMANDAĞI

   

  1

  ISPARTA

  MERKEZ

  1

   

  ISPARTA

  EĞİRDİR

   

  1

  ISPARTA

  KEÇİBORLU

   

  1

  ISPARTA

  SENİRKENT

   

  1

  ISPARTA

  SÜTÇÜLER

   

  1

  ISPARTA

  YALVAÇ

   

  1

  MERSİN

  AKDENİZ

  1

   

  MERSİN

  AYDINCIK

   

  1

  MERSİN

  GÜLNAR

   

  1

  İSTANBUL

  İL SEÇİM

  1

   

  İSTANBUL

  ADALAR

   

  1

  İSTANBUL

  ARNAVUTKÖY

   

  4

  İSTANBUL

  ATAŞEHİR

   

  2

  İSTANBUL

  AVCILAR

   

  2

  İSTANBUL

  BAĞCILAR

   

  6

  İSTANBUL

  BAHÇELİEVLER

   

  2

  İSTANBUL

  BAKIRKÖY

   

  1

  İSTANBUL

  BAŞAKŞEHİR

   

  2

  İSTANBUL

  BAYRAMPAŞA

   

  1

  İSTANBUL

  BEŞİKTAŞ

   

  4

  İSTANBUL

  BEYKOZ

   

  1

  İSTANBUL

  BEYLİKDÜZÜ

   

  3

  İSTANBUL

  BEYOĞLU

   

  2

  İSTANBUL

  ÇATALCA

   

  1

  İSTANBUL

  ÇEKMEKÖY

   

  1

  İSTANBUL

  ESENLER

   

  2

  İSTANBUL

  ESENYURT

   

  4

  İSTANBUL

  EYÜP

   

  1

  İSTANBUL

  FATİH

   

  2

  İSTANBUL

  GAZİOSMANPAŞA

   

  4

  İSTANBUL

  GÜNGÖREN

   

  2

  İSTANBUL

  KADIKÖY

   

  4

  İSTANBUL

  KAĞITHANE

   

  3

  İSTANBUL

  KARTAL

   

  1

  İSTANBUL

  KÜÇÜKÇEKMECE

   

  1

  İSTANBUL

  MALTEPE

   

  1

  İSTANBUL

  PENDİK

   

  1

  İSTANBUL

  SANCAKTEPE

   

  1

  İSTANBUL

  SARIYER

   

  2

  İSTANBUL

  SİLİVRİ

   

  3

  İSTANBUL

  SULTANBEYLİ

   

  3

  İSTANBUL

  SULTANGAZİ

   

  3

  İSTANBUL

  ŞİŞLİ

   

  1

  İSTANBUL

  TUZLA

   

  2

  İSTANBUL

  ÜMRANİYE

   

  1

  İSTANBUL

  ÜSKÜDAR

   

  1

  İSTANBUL

  ZEYTİNBURNU

   

  1

  İZMİR

  İL SEÇİM

  1

   

  İZMİR

  ALİAĞA

   

  1

  İZMİR

  BERGAMA

   

  1

  İZMİR

  MENEMEN

   

  1

  İZMİR

  ÖDEMİŞ

   

  1

  İZMİR

  TORBALI

   

  1

  KARS

  MERKEZ

  1

  1

  KARS

  ARPAÇAY

   

  1

  KARS

  SELİM

   

  1

  KASTAMONU

  MERKEZ

  1

   

  KASTAMONU

  AZDAVAY

   

  1

  KASTAMONU

  CİDE

   

  1

  KAYSERİ

  KOCASİNAN

  1

   

  KAYSERİ

  İNCESU

   

  1

  KAYSERİ

  PINARBAŞI

   

  1

  KAYSERİ

  SARIOĞLAN

   

  1

  KAYSERİ

  SARIZ

   

  1

  KIRKLARELİ

  MERKEZ

  1

   

  KIRKLARELİ

  BABAESKİ

   

  1

  KIRKLARELİ

  DEMİRKÖY

   

  1

  KIRKLARELİ

  PINARHİSAR

   

  1

  KIRŞEHİR

  MERKEZ

  1

   

  KIRŞEHİR

  MUCUR

   

  1

  KOCAELİ

  İZMİT

  1

   

  KOCAELİ

  BAŞİSKELE

   

  2

  KOCAELİ

  ÇAYIROVA

   

  1

  KOCAELİ

  DARICA

   

  2

  KOCAELİ

  GEBZE

   

  3

  KOCAELİ

  GÖLCÜK

   

  1

  KOCAELİ

  KÖRFEZ

   

  2

  KONYA

  İL SEÇİM

  1

   

  KONYA

  AKŞEHİR

   

  1

  KONYA

  BEYŞEHİR

   

  1

  KONYA

  CİHANBEYLİ

   

  1

  KONYA

  ÇUMRA

   

  1

  KONYA

  YUNAK

   

  1

  KÜTAHYA

  MERKEZ

  1

   

  KÜTAHYA

  GEDİZ

   

  1

  MALATYA

  YEŞİLYURT

  1

   

  MALATYA

  DARENDE

   

  1

  MALATYA

  HEKİMHAN

   

  1

  MALATYA

  PÜTÜRGE

   

  1

  MANİSA

  YUNUSEMRE

  1

  2

  MANİSA

  AKHİSAR

   

  1

  MANİSA

  ALAŞEHİR

   

  1

  MANİSA

  SALİHLİ

   

  1

  MANİSA

  SELENDİ

   

  1

  K.MARAŞ

  ONİKİŞUBAT

  1

   

  K.MARAŞ

  GÖKSUN

   

  1

  K.MARAŞ

  PAZARCIK

   

  1

  MARDİN

  ARTUKLU

  1

   

  MARDİN

  KIZILTEPE

   

  1

  MARDİN

  SAVUR

   

  1

  MUĞLA

  MENTEŞE

  1

  1

  MUĞLA

  BODRUM

   

  2

  MUĞLA

  DATÇA

   

  1

  MUĞLA

  MARMARİS

   

  1

  MUĞLA

  MİLAS

   

  1

  MUŞ

  MERKEZ

  1

  1

  MUŞ

  VARTO

   

  1

  NEVŞEHİR

  MERKEZ

  1

   

  NEVŞEHİR

  HACIBEKTAŞ

   

  1

  NİĞDE

  MERKEZ

  1

   

  NİĞDE

  ÇİFTLİK

   

  1

  ORDU

  ALTINORDU

  1

   

  ORDU

  AKKUŞ

   

  1

  ORDU

  AYBASTI

   

  1

  ORDU

  GÖLKÖY

   

  1

  ORDU

  GÜRGENTEPE

   

  1

  ORDU

  KORGAN

   

  1

  ORDU

  KUMRU

   

  1

  ORDU

  MESUDİYE

   

  1

  ORDU

  PERŞEMBE

   

  1

  ORDU

  ÜNYE

   

  1

  RİZE

  MERKEZ

  1

   

  RİZE

  KALKANDERE

   

  1

  RİZE

  PAZAR

   

  1

  SAKARYA

  ADAPAZARI

  1

  1

  SAKARYA

  AKYAZI

   

  1

  SAKARYA

  ARİFİYE

   

  1

  SAKARYA

  FERİZLİ

   

  1

  SAKARYA

  KAYNARCA

   

  1

  SAKARYA

  PAMUKOVA

   

  1

  SAMSUN

  İLKADIM

  1

   

  SAMSUN

  BAFRA

   

  1

  SAMSUN

  KAVAK

   

  1

  SAMSUN

  VEZİRKÖPRÜ

   

  1

  SİİRT

  MERKEZ

  1

   

  SİİRT

  ERUH

   

  1

  SİİRT

  PERVARİ

   

  1

  SİİRT

  ŞİRVAN

   

  1

  SİNOP

  MERKEZ

  1

   

  SİNOP

  DURAĞAN

   

  1

  SİNOP

  TÜRKELİ

   

  1

  SİVAS

  MERKEZ

  1

   

  SİVAS

  DİVRİĞİ

   

  1

  SİVAS

  GÜRÜN

   

  1

  SİVAS

  KOYULHİSAR

   

  1

  SİVAS

  ŞARKIŞLA

   

  1

  SİVAS

  YILDIZELİ

   

  1

  SİVAS

  ZARA

   

  1

  TEKİRDAĞ

  SÜLEYMANPAŞA

  1

  1

  TEKİRDAĞ

  ÇERKEZKÖY

   

  1

  TEKİRDAĞ

  ÇORLU

   

  3

  TEKİRDAĞ

  MALKARA

   

  1

  TEKİRDAĞ

  MARMARAEREĞLİSİ

   

  1

  TEKİRDAĞ

  MURATLI

   

  1

  TEKİRDAĞ

  ŞARKÖY

   

  1

  TOKAT

  MERKEZ

  1

   

  TOKAT

  ALMUS

   

  1

  TOKAT

  ARTOVA

   

  1

  TOKAT

  ERBAA

   

  1

  TRABZON

  ORTAHİSAR

  1

   

  TRABZON

  MAÇKA

   

  1

  TRABZON

  OF

   

  1

  TRABZON

  TONYA

   

  1

  TUNCELİ

  MERKEZ

  1

   

  TUNCELİ

  MAZGİRT

   

  1

  TUNCELİ

  PÜLÜMÜR

   

  1

  ŞANLIURFA

  HALİLİYE

  1

  2

  ŞANLIURFA

  EYYÜBİYE

   

  1

  ŞANLIURFA

  KARAKÖPRÜ

   

  1

  ŞANLIURFA

  AKÇAKALE

   

  1

  ŞANLIURFA

  BİRECİK

   

  1

  ŞANLIURFA

  CEYLANPINAR

   

  1

  ŞANLIURFA

  HARRAN

   

  1

  ŞANLIURFA

  SİVEREK

   

  3

  ŞANLIURFA

  VİRANŞEHİR

   

  2

  UŞAK

  MERKEZ

  1

   

  UŞAK

  EŞME

   

  1

  UŞAK

  SİVASLI

   

  1

  VAN

  TUŞBA

  1

   

  VAN

  BAHÇESARAY

   

  1

  VAN

  BAŞKALE

   

  1

  VAN

  ÇALDIRAN

   

  1

  VAN

  ÇATAK

   

  1

  VAN

  ERCİŞ

   

  1

  VAN

  MURADİYE

   

  1

  VAN

  SARAY

   

  1

  YOZGAT

  MERKEZ

  1

   

  YOZGAT

  AKDAĞMADENİ

   

  1

  YOZGAT

  ÇAYIRALAN

   

  1

  YOZGAT

  ŞEFAATLİ

   

  1

  ZONGULDAK

  MERKEZ

  1

   

  ZONGULDAK

  ÇAYCUMA

   

  1

  ZONGULDAK

  KARADENİZ EREĞLİ

   

  1

  ZONGULDAK

  GÖKÇEBEY

   

  1

  AKSARAY

  MERKEZ

  1

   

  AKSARAY

  ESKİL

   

  1

  BAYBURT

  MERKEZ

  1

   

  KARAMAN

  MERKEZ

  1

   

  KARAMAN

  ERMENEK

   

  1

  KARAMAN

  SARIVELİLER

   

  1

  KIRIKKALE

  MERKEZ

  1

   

  KIRIKKALE

  DELİCE

   

  1

  KIRIKKALE

  SULAKYURT

   

  1

  BATMAN

  MERKEZ

  1

   

  BATMAN

  SASON

   

  1

  ŞIRNAK

  MERKEZ

  1

  2

  ŞIRNAK

  BEYTÜŞŞEBAP

   

  1

  BARTIN

  MERKEZ

  1

   

  ARDAHAN

  MERKEZ

  1

  1

  ARDAHAN

  GÖLE

   

  1

  ARDAHAN

  HANAK

   

  1

  ARDAHAN

  POSOF

   

  1

  IĞDIR

  MERKEZ

  1

   

  IĞDIR

  TUZLUCA

   

  1

  YALOVA

  MERKEZ

  1

  2

  KARABÜK

  MERKEZ

  1

   

  KARABÜK

  ESKİPAZAR

   

  1

  KİLİS

  MERKEZ

  1

  2

  OSMANİYE

  MERKEZ

  1

   

  OSMANİYE

  BAHÇE

   

  1

  DÜZCE

  MERKEZ

  1

  1

  DÜZCE

  YIĞILCA

   

  1

                                                 

  TOPLAM                                                                                                                                                81

  345

  Bu haber toplam 1112 defa okunmuştur
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 BADER Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 312 229 54 06 - 229 55 06 | Haber Yazılımı: CM Bilişim